2009, ഒക്‌ടോബർ 22, വ്യാഴാഴ്‌ച

ELECTRICIANS needed ( 9 nos) saudi 


Hi Friends,

We have some urgent requirements for our company for the post of ELECTRICIANS. ( 9 nos) saudi expatriates only

Interested candidates with relevant experience may send their updated resume immediately.

Email- jacolin09@yahoo. com

_ <!-- #yiv1836458983 #ygrp-mkp{ border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:14px 0px;padding:0px 14px;} #yiv1836458983 #ygrp-mkp hr{ border:1px solid #d8d8d8;} #yiv1836458983 #ygrp-mkp #hd{ color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:bold;line-height:122%;margin:10px 0px;} #yiv1836458983 #ygrp-mkp #ads{ margin-bottom:10px;} #yiv1836458983 #ygrp-mkp .ad{ padding:0 0;} #yiv1836458983 #ygrp-mkp .ad a{ color:#0000ff;text-decoration:none;} --> <!-- #yiv1836458983 #ygrp-sponsor #ygrp-lc{ font-family:Arial;} #yiv1836458983 #ygrp-sponsor #ygrp-lc #hd{ margin:10px 0px;font-weight:bold;font-size:78%;line-height:122%;} #yiv1836458983 #ygrp-sponsor #ygrp-lc .ad{ margin-bottom:10px;padding:0 0;} --> <!-- #yiv1836458983 #ygrp-mlmsg {font-size:13px;font-family:arial, helvetica, clean, sans-serif;} #yiv1836458983 #ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;} #yiv1836458983 #ygrp-mlmsg select, #yiv1836458983 input, #yiv1836458983 textarea {font:99% arial, helvetica, clean, sans-serif;} #yiv1836458983 #ygrp-mlmsg pre, #yiv1836458983 code {font:115% monospace;} #yiv1836458983 #ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;} #yiv1836458983 #ygrp-text{ font-family:Georgia; } #yiv1836458983 #ygrp-text p{ margin:0 0 1em 0;} #yiv1836458983 dd.last p a { font-family:Verdana;font-weight:bold;} #yiv1836458983 #ygrp-vitnav{ padding-top:10px;font-family:Verdana;font-size:77%;margin:0;} #yiv1836458983 #ygrp-vitnav a{ padding:0 1px;} #yiv1836458983 #ygrp-mlmsg #logo{ padding-bottom:10px;} #yiv1836458983 #ygrp-reco { margin-bottom:20px;padding:0px;} #yiv1836458983 #ygrp-reco #reco-head { font-weight:bold;color:#ff7900;} #yiv1836458983 #reco-category{ font-size:77%;} #yiv1836458983 #reco-desc{ font-size:77%;} #yiv1836458983 #ygrp-vital a{ text-decoration:none;} #yiv1836458983 #ygrp-vital a:hover{ text-decoration:underline;} #yiv1836458983 #ygrp-sponsor #ov ul{ padding:0 0 0 8px;margin:0;} #yiv1836458983 #ygrp-sponsor #ov li{ list-style-type:square;padding:6px 0;font-size:77%;} #yiv1836458983 #ygrp-sponsor #ov li a{ text-decoration:none;font-size:130%;} #yiv1836458983 #ygrp-sponsor #nc{ background-color:#eee;margin-bottom:20px;padding:0 8px;} #yiv1836458983 #ygrp-sponsor .ad{ padding:8px 0;} #yiv1836458983 #ygrp-sponsor .ad #hd1{ font-family:Arial;font-weight:bold;color:#628c2a;font-size:100%;line-height:122%;} #yiv1836458983 #ygrp-sponsor .ad a{ text-decoration:none;} #yiv1836458983 #ygrp-sponsor .ad a:hover{ text-decoration:underline;} #yiv1836458983 #ygrp-sponsor .ad p{ margin:0;font-weight:normal;color:#000000;} #yiv1836458983 o{font-size:0;} #yiv1836458983 .MsoNormal{ margin:0 0 0 0;} #yiv1836458983 #ygrp-text tt{ font-size:120%;} #yiv1836458983 blockquote{margin:0 0 0 4px;} #yiv1836458983 .replbq{margin:4;} #yiv1836458983 dd.last p span { margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:bold;} #yiv1836458983 dd.last p span.yshortcuts { margin-right:0;} #yiv1836458983 div.photo-title a, #yiv1836458983 div.photo-title a:active, #yiv1836458983 div.photo-title a:hover, #yiv1836458983 div.photo-title a:visited { text-decoration:none;} #yiv1836458983 div.file-title a, #yiv1836458983 div.file-title a:active, #yiv1836458983 div.file-title a:hover, #yiv1836458983 div.file-title a:visited { text-decoration:none;} #yiv1836458983 #ygrp-msg p#attach-count { clear:both;padding:15px 0 3px 0;overflow:hidden;} #yiv1836458983 #ygrp-msg p#attach-count span { color:#1E66AE;font-weight:bold;} #yiv1836458983 div#ygrp-mlmsg #ygrp-msg p a span.yshortcuts { font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;} #yiv1836458983 #ygrp-msg p a { font-family:Verdana;} #yiv1836458983 #ygrp-mlmsg a { color:#1E66AE;} #yiv1836458983 div.attach-table div div a { text-decoration:none;} #yiv1836458983 div.attach-table { width:400px;} -->Keep up with people you care about with Yahoo! India Mail. Learn how.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ