2010, ജൂലൈ 11, ഞായറാഴ്‌ച

WANTED For Saudi

WANTED For Saudi

o Qualified Person with MA (Arabic) B.Ed
o Proficient in English
o Having Dawa Interest
Rush CV to Following Emails :
sayyidshakir@gmail.com
arshadvakayil@gmail.com

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ