2009, നവംബർ 17, ചൊവ്വാഴ്ച

Job Opportunities in Ministry of Defense - Kuwait
 


as reseived.
CT

സുഹൃത്തുക്കളേ,
ഡിഫന്‍സ് മിനിസ്ട്രിയില്‍ താഴെ കാണിച്ച ഒഴിവുകളുള്ളതായി വിശ്വസനീയമായി അറിയുന്നു.. കുവൈറ്റില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം..
സസ്നേഹം,
കുട്ടി

Mouchel International,
P O Box 26835,
Safat 13129,
Kuwait.
+965 99 170 786

1 Store man / technical store man / materials and technical supplies
2 Computer assembly technician
3 Thorough Checkup
4 Navy Pump technician
5 Technician / Engineering equipment
6- Fire extinguisher technician
7 Technician / micro equipment and devices (electronics and electricity)
8- Technician / plumbing tools
9 Technician / meteorology
10 Addition and data analysis researcher
11 Computer networks technician
12 Technician / Oxygen
13 Electricity lines technician
14 Hydraulics technician
15 Aircraft equipment technician
16 Technician I Aircraft electronics
17 Technician I Aluminum
18 Technician I cameras
19 Assembly technician / Car windscreen
20 Quality supervision
21 Motorcycle technician
22 Decor technician
23 Radar technician
24 Technician (Central and wireless / lines and telephones)
25 Radiator technician
26 Ceramic technician
27 Welding technician / and smothery / electricity and oxygen
28 Lever maintenance technician
29 Fuel System technician
30 Cashier
31 Artillery blacksmith technician / adjusting and plumping
32 Turnery technician / freeze / cylinder / crank / metals
33 Electrical air conditioning and tooling technician
34 Technician supervision coordinator / Bodies
35 Diesel artillery mechanical
36 Ship carpenter
37 Small boats technician
38 Cable maintenance technician
39 Offset printing technician
40 Painting technician
41 Diesel turbine technician
42 General hydraulic turbine technician
43 Tuber technician
44 Assembly and disassembly mechanical
45 fiber glass technician
46 Glass cutting technician
47 Control and command technician
48 Pipes compression technician
49 Computer technician
50 Wheeled artillery technician
51 Technician supervision coordinator
52 Electrical artillery technician
53 Safety tools technician
54 Artillery adjacent technician
55 Diesel generator electrical technician
56 Shooting fields technician
57 Scale technician
58 Mechanical technician (boats/firefighting /diesel & benzene cars/ Earthen equipment
59 Manual and automatic gear mechanical technician
60 Electronic binoculars technician
61 Antenna technician
62 frames technician
63 Tires Technician supervision
64 Technician earthen equipment supervision representative
65 Cars electrician
66 Armiger dynamo wrap electrician
67 Equipment technician
68 Undertaker
69 Radar and radio, supervision
70 Programmer
71 Follow up methods and examination
72 Follow up and statistics
73 Translator (French, Chinese, Russian)
74 Programming analyzer
75 Computer trainer
76 Teacher (electronics/ management/ computer/ mathematics/ physics/electric ity/English)
77 Laser technician
78 Safety tools technician supervisor
79 Motor roll up technician
80 Material supervisor for technical production corner
81 Antenna assembly technician
82 Assistant engineer of central cables and operating
83 Consultant (electricity and electronics, legal, mechanical and contract dealer) 84 Aircraft painting technician
85 Computer operator
86 Technical supervisor of technical control
87 Ground equipment supervisor
88 Maps corrector
89 Car adjuster and exhaust welder
90 Navigation
91 Technical production observer
92 Electronics and electricity technical observer
93 Engineer (electrical, electrical firefighting, mechanical power
electricity, firefighting production control, mechanics / firefighting, mechanics/
production mechanics / automobiles, power mechanics, maintenance systems,
telecommunications, networks, electronics, computer maintenance, Technical
control , Computer operation, Computer programming. Graphics and
planning)
94 Automobile scale/diesel
95 Electrical diesel generator mechanic
96 Cranes, equipment and lever mechanic
97 Small boats mechanic
98 Benzene wheeled machinery
99 Typing trainer
100 Coach (basketball/ volleyball/ football/ handball/ fitness)
101 Mechanical trainer
102 Evaluation and quality control
103 Horseshoe maker
104 Stableman
105 Ground equipment and electrical technician
106 Printers maintenance
101 Heavy machinery technician
106 Electricity and meters technician
109 Ship structure technician
110 Cooler technician
111 Wheeled machinery flat tire technician
112 Greasing and changing oil technician
113 Computer technician
114 Building fittings electrician
115 Benzene / Diesel engine renewal technician
116 Automatic / manual gear re-pairing technician
117 Tachnician / aircrafts electronics
118 Motorcycle technician
119 Operating and halting aircrafts systems maintenance technician
1120 Painting aircrafts technicians
121 Aircrafts equipment technician
122 Pilot trainer
123 Pilot trainer for ground lessons
124 Shooting trainer
125 Safety equipment technical supervisor
126 Wheeled machinery technician
127 Electronics and electricity technical supervisor
128 Structure and engine technical supervisor / first line
129 Structure and engine technical supervisor / second line
130 Technical control technician
131 Ground equipment supervisor
132 Electronics and electricity technical observer/first line
133 Structure and engine technical supervisor / first line
134 Structural and engine technical supervisor/second line
135 Aviation operation coordination
136 Technical control coordinator/ structures

First: General Requirement:

1. The applicant must have certificate related to the specialized field of the job with
a. Minimum degree "C"
2. Not less than "5 years experience in the same specialized field
3. Invalid Residency; clause 18
4. Must master spoken and written English
5. Excellent in computer use
6. Candidate must be clear of any contagious disease
7. Candidate must not be a former government employee whose services have been ended for any reason
8. Former application will not be looked into and their owners don't have the right to apply again to work for the Ministry
9. Applications that do not satisfy the requirement demanded will not be accepted
10. The intelligence & Security department agreement.

Second: Documents needed:

1. Copy of the passport and the residency page
2. Copy of Civil ID
3. Copy of the academic qualifications and experience certificates authenticated by official authorities
4. Copy of the driving license (for positions that require it)
5. Copy of the training courses in computer

Applications will be received at the Special Contracts Department, located in South Mushrif next to Jaber Al-Ahmed Forces Hospital , for two weeks only starting from the date of publication in the official newspapers.

For Inquiry:
009654718266 / 4714377 Ext: 3001 / 3002
E-mail: Cont-dept@mod. gov.kw.
http://www.kuwait. jobs-career- listing.com/ articles/ 115/1/Career- Opportunities- in-Ministry- of-Defense- Kuwait/Page1. htmlThe INTERNET now has a personality. YOURS! See your Yahoo! Homepage.
__._,_.___
-------------------------------------------------------------------
www.muslimpath.com
www.risalaonline.com
-------------------------------------------------------------------
SUNNIKERALA - The Global Kerala Sunni Network Group
-------------------------------------------------------------------
Visit the group at     : http://groups.yahoo.com/group/SunniKerala/
To post message        : SunniKerala@yahoogroups.com
To Subscribe           : SunniKerala-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe         : SunniKerala-unsubscribe@yahoogroups.com
Group Owner            : SunniKerala-owner@yahoogroups.com
-------------------------------------------------------------------
.

__,_._,___


The INTERNET now has a personality. YOURS! See your Yahoo! Homepage.

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. അജ്ഞാതന്‍2013, ജൂൺ 20 11:42 AM

  ഈ ഒഴിവുകൾ എന്നാണ് ന്യൂസ്‌ പേപ്പറിൽ വന്നത് . പേപ്പറിൽ വന്നു 2ആഴ്ചക് ഉള്ളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് pls reply

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. അജ്ഞാതന്‍2013, ഡിസംബർ 28 10:38 PM

  is there any vacancy now for MOD, if any please post,
  Regards and Thanks

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ