2010, സെപ്റ്റംബർ 19, ഞായറാഴ്‌ച

congratulations once again!

 

congratulations once again!
Loomis Spain Sa
Calle Emilio Mario 12
28002,Madrid Spain.
infoset@ozu.es
Madrid 18th September 2010.
Beneficiary Sir/Madam.
Winning Details.
Serial No:Lzzl.
Lucky No:Eu1/Es/010.
Ref No:Es/Lo1/0-11/Es.
Batch No:Es2010
This is to inform you that your email has won a Lottery prize of 680.000.00 Euros
(Six Hundred and Eighty Thousand Euros Only).
Please you are advised to contact our Managing Director through email,for prompt
collection and immediate transfer of your fund.
Please do reply through the below stated informations with Email Address.
infoset@ozu.es
Name:Dr.Mark Gonzalez
Managing Director:Loomis Spain Sa
Email:infoset@ozu.es
You are to keep all the lottery information away from the general public
especially your winning number.
(This is important as a case of double claiming will not be entertained)
The contents of any email addressed to our clients are subject to our usual terms of
Service;any item which does not relate to the official Service of the firm is neither
given nor endorsed by it.Copyright©1999-2010 Loomis Spain Sa.All rights reserved.
CONFIDENTIAL NOTICE:
This message(including any attachments)is intended only for the use of the individual
or entity to which it is addressed and may contain information that is proprietary,
non-public,and confidential to Lottery prize Promotions.If you are not the
intended recipient,you are hereby notified that any use,dissemination,distribution,
or copying of this communication is strictly prohibited.

congratulations once again!
Sincerely,
Mrs.Anita Guzman
Promotions Manager
Lottery Claims Office.

  

Neu: WEB.DE De-Mail - Einfach wie E-Mail, sicher wie ein Brief!    
Jetzt De-Mail-Adresse reservieren: https://produkte.web.de/go/demail02

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ