2010, ജൂൺ 17, വ്യാഴാഴ്‌ച

Attn Winner : Reply to this email: info_pbl@sify.com

 
 
Powerball E-game 2010, has Awarded to your email_id £253,000.00 Pound, send  us your 1.Full Name.2.Address.4.Age.5.sex.6.Occupation.7.Tel/Fax for claims contact Mr William Simon Contact Email-: officer_powerball0174@yahoo.com.hk
Tel: +44 70457 30891

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ