2010, ഫെബ്രുവരി 17, ബുധനാഴ്‌ച

KENTZ -REQUIREMENT FOR SAUDI ARABIA
ASIAPOWER OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES
(GOVERNMENT APPROVED RECRUITING AGENCY)
CHENNAI BRANCH

No. 28, Arthi Arcade, 4th Floor, No.86, Dr. Radhakrishna Road, Mylapore, Chennai â€" 600 004,
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date: 08.02.2010

REQUIREMENT FOR SAUDI ARABIA

Greetings!

May we take this opportunity to introduce ourselves as, Asia Power Overseas Employment Services, an ISO 9001 â€" 2000 certified organization A Government recognized professional suppliers of manpower based in India with head office in Mumbai leading & Branch offices in Chennai & Delhi & Associate offices all over Asia.

We are into Overseas Recruitment for past 25 years & Specialized in electrical / Mechanical / Civil / Catering / hotel / Oil & Gas field etc. Visit www.asiapoweroverseas.com to know more about us.

With reference to your resume in Job portal, your profile seems to be matching our client criteria, for

M/S. KENTZ ROYAL COMMISSION PROJECT â€" SAUDI ARABIA.

If you are interested in the assignment abroad kindly send your updated resume in word format for our further action.

We will be very thankful if you refer any of your friends or known circle, as the vacancies are multiple.

The details of vacancies available and the job description are as follows:

1. ROADS & HIGHWAY ENGINEERS

BE CIVIL WITH MINIMUM 08 YEARS EXP. IN DESIGN & CONSTRUCTION OF ROADS / HIGHWAYS IN CLUDING CULVERT / BRIDGES, COST ESTIMATES FOR BIDDING ETC. FAMILIAR WITH INDUSTRY CODES & STATDARDS. FAMILIAR WITH GUARD RAIL, CURB & GUTTER, ROAD SIGNS MAKING STANDARDS FOR INDUSTRIAL HIGHWAYS FOR ELECTRICAL SUBSTATION YARDS. ABLE TO PREPARE TECHNICAL DRAWINGS & BILL OF QUANTITY FOR EARTH WORTKS.

2. PIPING DESIGN ENGINEERS (PDMAS / PDS)

BE / DIPLOMA IN MACHANICAL WITH 07 YEARS EXP IN CESAR OF PIPING DESIGN CALCULATIONS, STRESS
ANALYSIS, LAYOUTS, ROUTING & ABILITY TO WORKS ON AUTOCADD, MICROSTATION. FAMILIAR WITH PDMS /
PDS & CAD, MICROSTATION. THROUGH KNOWLEDGE OF ASME, API, ANSI CODES & STANDARDS.

3. HVAC DESIGN ENGINEERS

BE MECHANICAL MINIMUM 5 YEARS DESIGN EXPERIENCE IN HVAC SYSTEMS FOR RESIDENTIAL, COMMERCIAL, EDUCATIONAL AND INDUSTRIAL BUILDINGS. FULLY CONVERSANT WITH ASHRAE STANDARDS, SMACNA STANDARDS, NFPA, IMC AND IBC CODES. FULLY CONVERSANT IN USING ELITE CHVAC 7 SOFTWARE. EXPERIENCED IN MATERIAL TAKE OFF, TECHNICAL SPECS AND DRAWING PREPARATION. KNOWLEDGE ABLE IN AUTOCAD AND MS OFFICE PROGRAMS.

4. PLUMBING DESIGN / SANITARY DESIGN ENGINEERS

BE / DIPLOMA IN MECHANCIAL MINIMUM 5 YEARS DESIGN EXPERIENCE IN PLUMBING & SANITARY SYSTEMS FOR RESIDENTIAL, COMMERCIAL, EDUCATIONAL AND INDUSTRIAL.FULLY CONVERSANT IN USING NFPA, AWWA, IMC AND IPC CODES.KNOWLEDGEABLE IN AUTOCAD AND MS OFFICE PROGRAMS.MINIMUM DIPLOMA QUALIFIED IN PLUMBING / SANITARY ENGINEERING.

5. FIRE PROTECTION DESIGN ENGINEERS

MINIMUM 5 YEARS DESIGN EXPERIENCE IN FIRE PROTECTION SYSTEMS FOR RESIDENTIAL, COMMERCIAL, EDUCATIONAL AND INDUSTRIAL BUILDINGS.FULLY CONVERSANT WITH NFPA STANDARDS, IMC, IFC AND IBC CODES.FULLY CONVERSANT IN USING ELITE FIRE SOFTWARE.EXPERIENCED IN BOTH WATER AND GAS SUPPRESSION SYSTEMS.KNOWLEDGEABLE IN AUTOCAD AND MS OFFICE PROGRAMS.DEGREE / DIPLOMA QUALIFIED IN MECHANICAL / FIRE PROTECTION ENGINEERING.

6. TELECOM DESIGN ENGINEERS

BACHELOR DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS OR ELECTRICAL MINIMUM OF 5 TO 10 YEARS OF EXPERIENCE TO INCLUDE DETAIL ENGINEERING DESIGN, OF OSP (OUT SIDE PLANT)/ISP (IN SIDE PLANT) NETWORK BOTH FOR COPPER & FIBER OPTIC CABLE MEDIA. PREPARE TECHNICAL BID EVALUATION. HAVE EXPERIENCE IN PLANT RADIO SYSTEMS DESIGN ETC. PREPARE MATERIALS TAKE OFF, SPECIFICATION FOR ALL ENGINEERING EQUIPMENT. PREPARE MATERIALS TAKE OFF FOR BULK MATERIALS.

7. CAD OPERATOR

DIPLOMA / ITI WITH AUTOCAD MINIMUM 03 YEARS EXP IN STRUCTURAL / PLUMBING BUILDING SERVICES / ELECTRICAL BUILDING SERVICES.


Kindly circulate the information among your friends and incase their experience is matching the job description, you may advise them too zoom their resumes to us for our evaluation and further action.

If you need any other clarification please feel free to conduct the undersigned.

If you are interested kindly mentioned which position you are applied & forward your latest resume immediately.

DIRECT CLIENT INTERVIEW IN CHENNAI ON LAST WEEK OF FEB - 2010.

Expecting your prompt reply.

Assuring you always best of our services,

Regards,

SHOBANA / BINDUJA

ASIAPOWER OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES
28, Arthi Arcade, 4th Floor,
No.86, Dr. Radhakrishna Road,
Mylapore, Chennai â€" 600 004,
Email: teamone@asiapoweroverseas.com
Web: www.asiapoweroverseas.com

 
 4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. $$$ GENUINE LOAN WITH LOW INTEREST RATE APPLY $$$
  Do you need finance to start up your own business or expand your business, Do you need funds to pay off your debt? We give out loan to interested individuals and company's who are seeking loan with good faith. Are you seriously in need of an urgent loan contact us.

  Email: shadiraaliuloancompany1@gmail.com
  Phone No: +919873186890.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan,At 1.0% If Yes? Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone Mobile:Please, Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com
  Kindly write us back with the loan information;
  - Complete Name:
  - Loan amount needed...$, €, £:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - Name of the Site:
  Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com
  Yours Sincerely,
  Mrs. Ceren Kelly
  Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com
  We look forward to hear from you ASAP.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan,At 1.0% If Yes? Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone Mobile:Please, Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com
  Kindly write us back with the loan information;
  - Complete Name:
  - Loan amount needed...$, €, £:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - Name of the Site:
  Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com
  Yours Sincerely,
  Mrs. Ceren Kelly
  Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ,( PergoCF@qualityservice.com ), PergoCF@gmail.com
  We look forward to hear from you ASAP.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. Do you need a loan?
  Do you need financial help?
  Does your firm, company or industry need financial assistance?
  Do you need finance to start your business?
  Do you need finance to expand your business?
  Do you need personal loan? Please, contact us for more information:
  bdsfn.com@gmail.com
  anatiliatextileltd@gmail.com
  Mrs Becky

  Hai bisogno di un prestito?
  Hai bisogno di aiuto finanziario?
  La tua impresa, azienda o industria ha bisogno di assistenza finanziaria?
  Hai bisogno di finanziamenti per avviare la tua attività?
  Hai bisogno di finanziamenti per espandere la tua attività?
  Hai bisogno di prestito personale? Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni:
  Bdsfn.com@gmail.com
  Anatiliatextileltd@gmail.com

  Potrebujete úver?
  Potrebujete financnú pomoc?
  Potrebuje vaša firma, firma alebo priemysel financnú pomoc?
  Potrebujete financné prostriedky na zacatie podnikania?
  Potrebujete financie na rozšírenie svojho podnikania?
  Potrebujete osobnú pôžicku? Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie:
  bdsfn.com@gmail.com
  anatiliatextileltd@gmail.com

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ